RO EN
bars

Universitatea POLITEHNICA din București este o comunitate academică dinamică și inovatoare, care reunește 30 000 de studenți și peste 2000 de cadre didactice și cercetători. UPB este cea mai mare și prestigioasă universitate tehnică din țară, oferind oportunități de carieră atractive.

Procesul de recrutare și selecție se realizează în acord cu principiile Cartei și Codului European al Cercetătorilor, asigurând selecția transparentă a cadrelor didactice și cercetătorilor, în baza unor criterii bazate pe merite și pe recunoașterea potențialului și a experienței.

La UPB, posturile vacante pot fi didactice și de cercetare, respectiv nedidactice și auxiliare, fiind disponibile pe perioadă determinată sau nedeterminată. Toate posturile se ocupă prin concurs public.Misiunea primară a UPB este aceea de a forma capitalul uman responsabil și angajat activ în rezolvarea problemelor societale și economice. Cadrele didactice au un rol esențial în realizarea acestei misiuni. În UPB, personalul didactic îmbină în activitatea curentă atribuțiile didactice cu cele de cercetare, indiferent de nivelul de carieră la care se află: asistent universitar, șef de lucrări/lector, conferențiar sau profesor universitar. Procedura de selecție pentru ocuparea unui post didactic pe perioadă nedeterminată implică organizarea unui concurs public, constând din una sau mai multe probe. Evaluarea candidaților este realizată de către o comisie de experți interni și/sau externi.

UPB este o universitate de educație și cercetare avansată. Activitățile de cercetare reprezintă unul dintre vectorii de dezvoltare strategică a universității. În UPB, funcțiile de cercetare și echivalența acestora cu cele didactice în ceea ce privește standardele minimale de acces în concurs și de ocupare a posturilor sunt: (a) asistent de cercetare științifică (ACS); (b) cercetător științific (CS) [echivalent asistent universitar pe perioadă nedeterminată]; (c) cercetător științific gradul III (CS III) [echivalent lector universitar / șef de lucrări]; (d) cercetător științific gradul II (CS II) [echivalent conferențiar universitar]; (e) cercetător științific gradul I (CS I) [echivalent profesor universitar]. Procedura de selecție pentru ocuparea unui post de cercetare pe perioadă nedeterminată implică organizarea unui concurs public, constând din una sau mai multe probe. Evaluarea candidaților este realizată de către o comisie de experți interni și/sau externi.

Posturile vacante pe perioadă determinată sau nedeterminată sunt publicate pe website-ul UPB, în platforma Euraxess și în Monitorul Oficial al României. Participarea la concursul de ocupare a posturilor didactice și de cercetare presupune:

  • pregătirea dosarului de înscriere și transmiterea acestuia;
  • analiza dosarului și selecția candidaților eligibili;
  • evaluarea candidaților declarați eligibili prin probe orale, scrise sau practice, în acord cu decizia comisiei de concurs;
  • publicarea rezultatelor și a recomandării comisiei de concurs;
  • numirea pe post.

UPB își propune să dezvolte cooperarea internațională prin conferirea de titluri onorifice de profesor invitat asociat pentru specialiști cu valoare recunoscută în domeniu, din țară sau străinătate. Poate fi conferit titlul de profesor invitat asociat pentru următoarele categorii de cadre didactice:


Persoanele interesate să ocupe un post de cadru didactic asociat pot completa formularul de aplicație și îl vor transmite persoanei de contact responsabile cu mobilitățile internaționale ale cadrelor didactice. Aplicația va fi evaluată în acord cu procedura UPB privind mobilitățile internaționale ale cadrelor didactice și, în cazul unui răspuns favorabil, directorul de departament întocmește și înaintează dosarul întocmit pentru ocuparea unui post de cadru didactic asociat invitat.
În acord cu Metodologia UPB privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante, angajarea specialiștilor cu valoare științifică recunoscută în domeniu, prin invenții, inovații, premii, publicații științifice, din țară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice asociate invitate, se avizează de consiliul departamentului şi se aprobă de consiliul facultății, în baza unui dosar întocmit la departamentul ce solicita un asemenea post. Acordul final va fi dat de către Senatul Universității.

Componența dosarului:

În 2015, statele membre ale UE au decis să creeze o piață deschisă a muncii pentru cercetătorii care lucrează în organizații de cercetare în cadrul Spațiului European de Cercetare.
În acest context, adoptarea unei politici de recrutare și selecție deschisă, transparentă și bazată pe merit (OTM-R) a devenit o prioritate pentru aceste instituții, în special pentru Universitatea POLITEHNICA din București, care în 2020 a primit o recunoaștere europeană privind eforturile depuse pentru încorporarea principiilor enunțate în Carta Europeană a Cercetătorilor și în Codul de Conduită în Recrutare .  

UPB s-a angajat în 2019 să încorporeze principiile Cartei Europene și să implementeze în practică Codul de conduită în recrutarea și selecția personalului de cercetare și academic. Ca o recunoaștere a tuturor acestor eforturi și acțiuni implementate, Universitatea POLITEHNICA din București a primit, în data de 7 septembrie 2020, premiul "Excelență în resurse umane în cercetare".

S-au depus eforturi semnificative pentru a elabora Strategia de resurse umane pentru cercetători a UPB și pentru a concepe un Plan de acțiune pentru o mai bună coordonare a acțiunilor și a realizării obiectivelor. 

Oamenii sunt nucleul a tot ceea ce se întâmplă în universitate. Din acest motiv, este important să atragem oameni care să rezoneze cu ambițiile UPB și de la care se așteaptă să contribuie la realizarea misiunii UPB. În acest sens, ne propunem să dezvoltăm o cultură organizațională orientată spre susținerea performanței în activitatea personalului și a studenților.

Politica UPB OTM-R reprezintă una dintre componentele Planului de acțiune asumat, iar elaborarea acestui document este rezultatul unor consultări mai ample în rândul tuturor părților interesate: cercetători, personal academic și auxiliar, personal administrativ etc.
Politica OTM-R reflectă viziunea strategică a UPB în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane, așa cum se menționează în Strategia de dezvoltare instituțională 2020-2024, capitolul 4. Oameni și comunitate.

Resurse utile

Standardele CNATDCU Metodologia UPB Legislație
ASTA E O MODIFICARE PE CARE VREAU SA O AM PE MASTER DAR NU PE MODIFICARI_NEVRUTE